Paušální daň v roce 2022

Paušální daň v roce 2022

Paušální daň má znamenat zjednodušení odvodových povinností, snížení administrativní náročnosti a často i finanční úsporu.

Ten, kdo se rozhodne pro paušální daň, nebude muset podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob, přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a OSSZ.

Pro koho je určena?

  • Paušální daň je určena po podnikající osoby s příjmy do 1 000 000,
  • pro podnikatele, kteří nejsou plátci DPH,
  • podnikatele, kteří nejsou společníky veřejné obchodní společnosti, nebo komplementářem komanditní společnosti,
  • pro OSVČ, kteří nemají příjmy ze závislé činnosti, vyjma příjmů, které jsou zdaněny srážkovou daní.

Kdy se přihlásit k paušální dani

Lhůta pro podání oznámení o vstupu do režimu paušální daně je do 10. ledna daného roku. Poplatník, který zahajuje podnikatelskou činnost, může vstoupit do režimu paušální daně do dne zahájení podnikatelské činnosti. V oznámení je potřeba uvést krom identifikačních údajů i údaje o důchodovém pojištění a údaje o veřejném zdravotním pojištění. Oznámení lze učinit standardně na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí, nebo datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Co nelze

Pokud se rozhodnete pro režim paušální daně, je nutné počítat s tím, že nelze zároveň uplatňovat daňové zvýhodnění, slevu na manželku. Pro rodiny s dětmi tento režim není příliš výhodný.

Jak se platí

Poplatník místo zálohy na daň, zálohy na pojistné, na důchodové pojištění, a zálohy na veřejné zdravotní pojištění, platí správci daně pouze 1 paušální zálohu do 20. dne zálohového období. Zálohovým obdobím se rozumí kalendářní měsíc, na který se platí. Paušální daň se platí na účet místně příslušného finančního úřadu s předčíslím 2866.

Záloha poplatníka v paušálním režimu na rok 2022 činí 5 994 Kč

Zahrnuje:

  • zálohu na daň v paušálním režimu - 100 Kč,
  • zálohu na důchodové pojištění - 3 267 Kč,
  • zálohu na veřejné zdravotní pojištění - 2 627 Kč.

Pokud poplatník zjistí, že nesplní podmínky pro vstup do paušálního režimu, je povinen tuto skutečnost oznámit do 15 dní ode dne, kdy tuto skutečnost zjistil.

Previous Post