Získali jste dům, pozemek, byt?

Získali jste dům, pozemek, byt?

Nemovitost lze pořídit buď úplatně, nebo bezúplatným nabytím. Nejčastěji pořizujeme nemovitosti koupí na základě kupní smlouvy, kterou upravuje občanský zákoník.

Důležitým parametrem kupní smlouvy je kupní cena, stanovená v konkrétní výši a musí být, jestli kupní cena zahrnuje daň z přidané hodnoty, nebo ne. Daň z přidané hodnoty se týkají je převody nových nemovitostí, nebo užívaných do 5 let. Nemovitost můžete také vydražit, koupit podíl v bytovém družstvu, či převést byt do osobního vlastnictví. Při úplatném pořízení nemovitosti se platí daň z nabytí nemovitých věcí a podle současné právní úpravy platí nabyvatel. Sazba této daně je 4% z ceny.

Získali jste nemovitost z dědictví, nebo darem? Dědická a darovací daň byla od roku 2014 zrušena, tyto převody jsou upraveny v zákoně o dani z příjmů.

Z dědictví jak takového Vám žádná daň nehrozí. Daň z nabytí se neplatí, a bezúplatný příjem z dědictví je osvobozen. Pokud se rozhodnete zděděnou nemovitost prodat, může tento prodej podléhat dani z příjmů fyzických osob. Osvobozeno budou mít ti, kteří v prodávané nemovitosti bydleli 2 roky před prodejem, nebo ji vlastnili déle, než 5 let. Dále ti, sice vlastnili nemovitost kratší dobu, než 5 let, ale kteří zdědili nemovitost od zůstavitele v linii přímé, nebo manželem. V tomto případě se doba 5 let zkracuje o dobu, kterou prodávanou nemovitost vlastnil zůstavitel.

Dostali jste nemovitost: Daň z nabytí se neplatí, pokud darování proběhlo v přímé linii (rodiče, děti vnuci), nebo ve vedlejší linii (sourozenci, strýcové a tety, manžel dítěte, rodiče manžela nebo manžel rodiče). Při darování od nepříbuzného musí darovaný a obdarovaný žít po dobu 1 roku ve společně hospodařící domácnosti. Ostatní nepříbuzní musí určenou cenu zahrnout do svého daňového přiznání jako ostatní příjem. Z darování se neplatí sociální, ani zdravotní pojištění.

Chtěla bych upozornit na povinnost Oznámení o osvobozených příjmech. Tato oznamovací povinnost se týká příjmů nad 5 mil. Kč. Z výše uvedených příkladů se týká nabytí nemovitostí děděním a darováním. Formulář není předepsaný, v oznámení je nutné uvést výši příjmu, kdy příjem vznikl a okolnosti příjmu. Pokud jde o příjem, který je součástí společného jmění manželů, oznamuje jen jeden z nich. A do kdy se musí oznámení podat? Lhůta je stejná jako u podání daňového přiznání za období, ve kterém došlo k osvobozenému příjmu.

Pokud neoznámíte osvobozený příjem v řádném termínu, můžete čekat pokutu:

  • 0,1% pokud jste nebyli vyzváni,
  • 10 % pokud splníte tuto povinnost v náhradní lhůtě,
  • 15% pokud neoznámíte, ani v náhradní lhůtě, můžete čekat pokutu.

Next Post Previous Post