Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí (338/92 Sb.) je jednou z nejstarších daní, vybírala se již ve starověku. Jde o majetkovou daň, jejíž celý výnos je určen do veřejných rozpočtů.

Jediným příjemcem této daně jsou obce, které mohou výnos této daně ovlivnit, např. prostřednictvím koeficientů. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok a tato daň se stanoví podle stavu nemovitých věcí k 1.1. kalendářního roku, za který se vyměří. Ke změnám, které nastanou v průběhu roku se nepřihlíží.

Kdo nemusí podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí?

Daňové přiznání k dani nemovitých věcí nemusí podávat ten, kdo podal toto daňové přiznání v minulých letech, a nedošlo ke změnám, které by měly vliv na vyměření daně. V takovém případě bude daň stanovena ve výši poslední známé daně.

Daňové přiznání se dále nemusí podávat pokud došlo v předchozím zdaňovacím obdobím jen ke změnám:

  • průměrné ceny půdy,
  • ke stanovení nebo zániku koeficientu,
  • zániku osvobození, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou,
  • ke změně místní příslušnosti.

Správce daně vyměří daň podle poslední známé daně, upravené o tyto změny. Podá-li daňové přiznání jeden z poplatníků, kteří mají vlastnické právo k téže nemovité věci, je tento považován za společného zástupce. Ostatní spoluvlastníci daňové přiznání také nepodávají.

Kdo musí podat přiznání k dani z nemovitých věcí?

Pokud dojde ve srovnání z minulým zdaňovacím období k takovým změnám, které mají vliv na stanovení daně, je povinností poplatníka podat řádné, nebo dílčí přiznání k dani z nemovitých věcí do 31.ledna.

A to pokud:

  • došlo ke změně vlastnictví pozemku, nebo zdanitelné jednotky a tím i ke změně poplatníka,
  • dokončení přístavby ke zdanitelné stavbě,
  • zánik stavebního pozemku,
  • odstranění stavby na základě stavebního rozhodnutí.

Pokud alespoň jeden ze spoluvlastníků k téže nemovité věci podá do 31.ledna roku, za který se daň vyměřuje, daňové přiznání za svůj vlastnický podíl, mají povinnost také ostatní spoluvlastníci podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí za svůj vlastnický podíl. Pokud některý ze spoluvlastníků toto přiznání nepodá, správce daně vyměří daň z moci úřední. Spoluvlastníci pak budou platit daň z nemovitých věcí je za svůj podíl na nemovité věci.

Pokud nebylo do 31. prosince roku, v němž byl podán návrh vlastnického práva do katastru nemovitostí, rozhodnuto, daňové přiznání k dani nemovitostí se musí podat do konce třetího měsíce, následujícího po měsíci, v něž byl zapsán vklad do katastru nemovitostí. Rovněž pokud nepřešlo vlastnické právo k nemovité věci prodané v dražbě, daňové přiznání se podává do konce třetího kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, kdy byly splněny podmínky pro nabytí vlastnického práva k nemovité věci vydražené v dražbě, nebo bylo vydáno vydražiteli potvrzení o nabytí vlastnického práva k nemovité věci vydražené ve veřejné dražbě.

Zdroj: Účetní portál

Next Post Previous Post