Povinnost oznámení osvobozených příjmů

Povinnost oznámení osvobozených příjmů

Od 1. 1. 2015 podle ustanovení § 38v mají poplatníci daně z příjmů fyzických osob povinnost oznámit výši osvobozených příjmů nad limit 5 000 000 Kč.

Bez ohledu na to, jestli poplatník má nebo nemá povinnost podat daňové přiznání. Každý příjem se posuzuje jednotlivě, týká se příjmů podle § 4, § 4a, § 6 a § 10. Výjimkou jsou příjmy, které správce daně může zjistit z rejstříků a evidencí.

Nemusí se sdělovat osvobozené příjmy z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, jednotky, která neobsahuje nebytový prostor jiný než garáž, příjmy z prodeje nemovitých věcí zapisovaných do katastru nemovitostí.

Oznámení sice nemá předepsaný tiskopis, lze však použít nepovinný tiskopis oznámení o osvobozených příjmech dle 38v.

Oznámení je podáním podle daňového řádu a lze je učinit datovou zprávou, písemně nebo ústně do protokolu. Toto oznámení se musí podat nejpozději v termínu pro podání daňového přiznání. Tato lhůta platí i pro poplatníky, kteří nemají povinnost podat daňové přiznání. Poplatníci, kteří udělili plnou moc daňovému poradci k podání daňového přiznání, mohou podat oznámení o osvobozených příjmech v prodloužené lhůtě.

Next Post